KHÓA HỌC CHI TIẾT

IT SQUARE-STEM University L1

Khai giảng:01/12/2021. Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp học tại Đại học
Chương trình học

Chương trình giảng dạy tại Đại học, tạo cho các em sáng tạo theo phương pháp học STEM


Công cụ giảng dạy

Robotics/ EV3/ SCRATCH/ Aduino/ Raspery PI4,...

Lịch khai giảng
Đề cương
 • L1.U.B1 - Bài 1. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Giới thiệu về STEM
 • L1.U.B1.1 - Cuộc cách mạng C.N.4
 • L1.U.B1.2 - Khái niệm chung và phương pháp học STEM
 • L1.U.B1.3 - Tại sao phải giáo dục STEM
 • L1.U.B1.4 - Sự cần thiết triễn khai STEM trong giáo dục
 • L1.U.B2 - Bài 2. STEM Science
 • L1.U.B2.1 - Giới thiệu về khoa học, LAB
 • L1.U.B2.2 - Hướng dẫn và thí nghiệm các mô hình STEM Science
 • L1.U.B2.3 - The earth, The moon, The water, Animals, Plants
 • L1.U.B2.4 - Ecosystem, Micro life
 • L1.U.B2.5 - The Sensors, Building Bridges, Electricity, Internets
 • L1.U.B2.6 - Agriculture, Traffic
 • L1.U.B2.7 - STEM Thực nghiệm
 • L1.U.B3 - Bài 3. STEM Robotics - Giới thiệu
 • L1.U.B3.1 - Các công cụ hỗ trợ trong việc học STEM Robotics
 • L1.U.B3.2 - Tại sao STEM Robotics thu hút và hỗ trợ trong giáo dục Đại học
 • L1.U.B3.3 - Các sân chơi sáng tạo và thi đấu
 • L1.U.B3.4 - Design Thinking
 • L1.U.B4 - Bài 4. STEM Robotics - Tổng quát
 • L1.U.B4.1 - Định hướng và phát triển STEM Robotics
 • L1.U.B4.2 - Công cụ phát triển và hệ thống STEM Robotics
 • L1.U.B4.3 - Giới thiệu các loại Robots: EV3, SS Robot, UNIBO, NAO
 • L1.U.B4.4 - Cài đặt phần mềm & firmware
 • L1.U.B4.5 - Thực hiện với Robot EV3, SS Robot - Dò line
 • L1.U.B5 - Bài 5. STEM Robotics - Thành phần của Robot
 • L1.U.B5.1 - Làm việc với Platform của robot
 • L1.U.B5.2 - Bộ não và lập trình bộ não
 • L1.U.B7.1 - Các khối lệnh Move Steering, Rurn, Sprin
 • L1.U.B5.3 - Công cụ design, hệ thống lập trình
 • L1.U.B7.3 - Các thuật toán để thực hiện Robot
 • L1.U.B7.2 - Các khối lệnh Large motor, Medium Motor
 • L1.U.B5.4 - Robotics STEM In Applications (cont.)
 • L1.U.B7 - Thực hiện với Robot EV3, SS Robot - Dò DIY
 • L1.U.B6 - Bài 6. Giới thiệu dự án
 • L1.U.B6.1 - Tạo dự án, lập kế hoạch dự án, giải pháp
 • L1.U.B6.2 - Vẽ dự án, thực hiện dự án, tinh chỉnh dự án
 • L1.U.B7.4 - Thiết lập dự án với mô hình Robot
 • L1.U.B7 - Bài 7. Thực hiện dự án
 • L1.U.B8 - Bài 8. Thuyết trình dự án cuối môn học
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học